Москва. Три вокзала 8. Серия 16. Дорога на Оймякон