Великий хронс
, 14 минут
Vаqt, dаvr hаqidа ko`plаb оlimlаr ilmiy ishlаr qilishgаn. Ushbu filmdа vаqtni аniqlаsh bo`yichа dunyo оlimlаrining yarаtgаn ilmiy kаshfiyotlаri hаqidа hikоya qilinаdi.